Klauzula RODO

Klauzula informacyjna dot. Przetwarzania danych osobowych (RODO)

 

Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest EGF – Centrum Odszkodowań Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy (59-220) przy ulicy Kawaleryjskiej 1. Kontakt z administratorem jest możliwy poprzez pocztę elektroniczną e-mail biuro@egfdoradcy.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora. We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych należy się kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych e-mail: iod@egfdoradcy.pl

Cel Przetwarzania Danych Osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w związku:

  • analizą zasadności roszczenia o zadośćuczynienie/odszkodowanie oraz przygotowanie zgłoszenia o wypłatę zadośćuczynienia/odszkodowania – podstawą prawną przetwarzania jest konieczność przetwarzania danych do wykonywania umowy zawartej z administratorem,
  • obowiązkiem administratora dotyczącym przechowywania dowodów księgowych w związku zawartą umową o honorarium ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów prawa, w szczególności, przepisów o rachunkowości,

Okres Przechowywania Danych Osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały okres obowiązywania umowy, do chwili przedawnienia roszczeń z tytułu umowy o honorarium lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

 Informacja o udostępnianiu danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa , a w szczególności zakładom ubezpieczeń, Komisji Nadzoru Finansowego, Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, Rzecznikowi Finansowemu, organy administracji państwowej, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy o honorarium, a obowiązek udostępnienia danych wynika z przepisów prawa.

Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT mającym siedzibę w Polsce lub na obszarze EOG, dostawcom usług archiwizacji dokumentacji, likwidacji szkód, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, kancelariom prawnym świadczącym wsparcie prawne, rzeczoznawcom majątkowym lub medycznym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

 

Uprawnienia związanie z przetwarzanie danych osobowych

  • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
  • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
  • W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.

Podanie przez Pana/-ią danych osobowych jest dobrowolne. Zwracamy jednak uwagę, że niepodanie danych osobowych uniemożliwi skuteczne wykonanie umowy o dochodzenie roszczeń o zadośćuczynienie lub odszkodowanie.

 

 

 


Opinie Klientów